Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-06-12T18:26:19+00:00

Algemene voorwaarden voor onderneming met BTW nummer BE00634.890.338 – Bite-it! Coaching, consulting & More.

Commerciële naam: HippoCoaching

Maatschappelijke zetel: Appeystraat 35, 3830 Wellen

HippoCoaching biedt coaching, psychologische begeleiding en loopbaanbegeleiding aan in de ruime zin van het woord.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen HippoCoaching en andere partijen.​

Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.

1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijke akkoord aan bij elke aankoop.

HippoCoaching aanvaart inschrijvingen via facebook, mail, linkedin, ….

Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving via die wegen betalingsverplichtingen met zich meebrengt.  Een inschrijving is pas definitief na bevestiging vanuit HippoCoaching.

1.2. De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.3. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Wanneer terplekke cash betaald wordt, wordt dit op de factuur vermeld.

Artikel 2 : Annulering door de klant

2.1. Een annulering gebeurt bij voorkeur per email, maar kan uitzonderlijk ook via andere communicatiemiddelen als sms, whatsapp of een Facebook bericht aan de Facebook pagina.

2.2. Annuleert een klant tot 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant 50% verschuldigd van het totaalbedrag.  Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

3.3. Een klant kan een sessie uit een volledig traject bij HippoCoaching annuleren tot 48u op voorhand. Indien de klant later annuleert, wordt er voor deze sessie geen andere datum voorzien.

Artikel 3: Annulering door HippoCoaching

Bij annulering door HippoCoaching wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat dit weer mogelijk wordt. Bij uitzondering kunnen sessies doorgegeven worden aan een andere coach dan de oorspronkelijke binnen HippoCoaching. Hier dient de cliënt steeds zijn goedkeuring voor te geven.

Artikel 4: Stopzetting door de klant

Indien de klant tijdens een workshop, cursus beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Tenzij bijvoorbeeld een allergische reactie het werken met de paarden onmogelijk maakt.

Artikel 5 : Klachten

5.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de workshop of sessie.
5.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
5.3. De schadevergoeding beperkt zich steeds tot de maximale waarde van het factuurbedrag.

Artikel 6 : Disclaimer

6.1. HippoCoaching wordt geleid door Debbie Philtjens, zij is licentiaat in de arbeids- en organisatiepsychologie en master in de linische en gezondheidspsychologie. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt voor aanvang van de workshop, sessie of traject. De sessies met paarden kunnen bijvoorbeeld ook door andere coaches of psychologen uitgevoerd worden. De klant wordt hiervan op voorhand op de hoogte gesteld en dient zijn akkoord te geven.

6.2 HippoCoaching heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.

6.3. Alle documenten, afbeeldingen, teksten,   op de websites zijn gemaakt door Debbie Philtjens of een bureau in opdracht van voorvermelde. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HippoCoaching is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 8: Privacy

8.1 HippoCoaching beheert de  gegevens van een klant zoals het een goede huisvader betaamt.

Artikel 9 – Jurisdictie

9.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

9.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Tongeren bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van HippoCoaching.